راه های رسیدن به معافیت سربازی+ جزئیات
راه های رسیدن به معافیت سربازی+ جزئیات
در ادامه به راه های رسیدن به معافیت سربازی پرداخته ایم.

به گزارش نودادبرتر؛ اگر شما هم فرزندتان آماده اعزام به خدمت مقدس سربازی است و می تواند از شرایط معافیت خدمت سربازی استفاده کند در ادامه نودادبرتر به این موضوع پرداخته است با ما همراه باشید.

انواع راه های معافیت سربازی

انواع راه های معافیت سربازی

انواع راه های معافیت سربازی

انواع معافیت کفالت

 • پدر بالای ۷۰سال سن تمام باشد.
 • تنها فرزند پسر بالای ۱۸ سال از پدری که به تشخیص شورای پزشکی نیازمند به مراقبت و قادر به اداره امور خود نمی باشد نگهداری کند.
 • تنها فرزند پسر بالای ۱۸ سال که پدرش فوت نموده و نگهداری و مراقبت مادر را به عهده داشته باشد.
 • تنها برادر تنی که می خواهد سرپرستی خواهری که فاقد پدر، همسر و فرزند پسر سالم باشد را بعهده بگیرد.
 • تنها برادر سرپرست برادر بزرگ نیازمند مراقب که فاقدپدر ،همسر وفرزند پسر سالم فاقد شغل باشد.
 • یگانه سرپرست برادر کمتر از ۱۸سال تمام(صغیر)
 • تنها نوه پسر بالای ۱۸ سال مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند که به علت بیماری یا نقص عضو و یا کهولت بنا به تشخیص هیات رسیدگی و با کسب نظر شورای پزشکی نیاز به مراقبت و نگهداری داشته باشد.
 • یگانه مراقب و نگهدارنده جده فاقد شوهر و فرزند.
 • مشمولی که همسرش فوت نموده و از او دارای فرزند صغیر بوده مادامی که ازدواج مجدد نکرده است و یا همسری دارد که بعد از ازدواج معلول شده و نیازمند مراقبت باشد.
 • اگر سرباز درحین خدمت فوت کند یکی از فرزندان ذکور وی می تواند از معافیت استفاده نماید و در صورتی که از فرزندان ذکور خانواده حین خدمت فوت نماید یکی از پسران خانواده می تواند ازمعافیت بهره مند شود.
 • از چند برادر واجد شرایط اعزام به خدمت در صورت اعزام یکی از برادران به خدمت، یکی از برادران می تواند تا اتمام خدمت او از عقب انداختن تاریخ اعزام استفاده نماید.
 • ماده(۶)قانون جامع حمایت از حقوق معلولان: یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.

شرایط احراز انواع معافیت کفالت

احراز سه شرط ذیل برای کلیه متقاضیان معافیت کفالت الزامی است:
 • فرد به سن مشمولیت رسیده باشد(۱۸سال تمام)
 • فرد فاقد غیبت باشد.
 • یگانه مراقب و نگهدارنده شخص مکفول(پدر، مادر، خواهر، برادر، پدربزرگ و مادر بزرگ) باشد درصورتی که شخص دارای برادر بالای ۱۸سال دیگری نیز باشد، فاقدشرایط معافیت است مگر آنکه بنا به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی آن برادرقادر به سرپرستی و مراقب از شخص مکفول نباشد.(درمعافیت پدر بزرگ ومادربزرگ، مکفول فاقد نوه پسر بالای ۱۸سال سالم دیگری باشد)
شرایط احراز کلی انواع معافیت کفالت:
 • پدربالاتراز ۷۰سال:
  • پدرمشمول بیش از ۷۰سال تمام باشد.
 • پدر کمتر از ۷۰سال و نیازمند به مراقبت:
  • پدرمشمول کمتراز ۷۰سال داشته و برابر نظریه شورای پزشکی وظیفه عمومی نیاز به مراقبت داشته باشد.
 • مادرفاقد همسر:
  • پدر مشمول درقید حیات نباشد.
  • مادرمشمول طلاق قطعی گرفته باشد.
  • مادرمشمول ازدواج مجدد نداشته باشد.
 • خواهر فاقد پدر ، همسر و فرزند پسر سالم
  • مشمول تنها برادر تنی و سرپرست بالای ۱۸ سال خواهر باشد .
  • خواهر مشمول باید فاقد پدر باشد .
  • خواهر مشمول فاقد همسر (فوت یا طلاق)باشد.
  • خواهر فاقد فرزند ذکور سالم باشد.
 • برادر بیش از ۱۸سال فاقد همسر، فرزند ذکور سالم بالای ۱۸سال فاقد شغل و فاقد پدر، که بانظر شورای پزشکی نیازمند مراقبت باشد:
  • برادرمشمول باید فاقد پدر، همسر و فرزند باشد
  • برادر مشمول(مکفول) به علت بیماری یا نقص عضو نیاز به مراقبت داشته باشد.

 

 • برادر کمتر از ۱۸ سال تمام (صغیر)
  • برادر مشمول باید فاقد پدر باشد.
  • مشمول تنها برادر و سرپرست برادر صغیر کمتر از ۱۸ سال باشد.
 • پدر بزرگ فاقد فرزند نیازمند مراقبت با تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی:
  • پدربزرگ مشمول فرزندی اعم از ذکور و اناث نداشته باشد.
  • پدر بزرگ مشمول برابر نظریه شورای پزشکی وظفه عمومی قادر به اداره امور خود نباشد
 • مادر بزرگ فاقد همسر و فرزند(مادر بزرگ پدری ومادری)
  • مادربزرگ مشمول فاقد فرزند باشد اعم از فرزند ذکور و اناث.
  • همسر مادربزرگ فوت نموده باشد یا اینکه از همسرش طلاق گرفته باشد.
 • فرزند صغیر
  • همسر مشمول فوت کرده و از او دارای فرزند صغیر باشد.
  • یا همسر مشمول بعد از ازدواج معلول شده و نیازمند مراقبت باشد.
 • فوت حین خدمت پدر یا برادر
  • یکی از برادران سربازی که حین خدمت فوت کرده باشد.
  • یا یکی از فرزندان سربازی که در حین خدمت فوت کرده باشد.
  • فوت کارکنان پایور و پیمانی نیروهای مسلح در حین خدمت نیز در شمول این نوع معافیت قرار می گیرد و منظور از فوت حین خدمت کارکنان پایور و پیمانی نیروهای مسلح ، فوت در طول مدت خدمت (حین خدمت و خارج خدمت )می باشد . به غیر از فوت در وضعیت غیبت ، فرار از خدمت ، و یا فوت بر اثر خود کشی و ارتکاب جرایم مانند نزاع و موارد مشابه که در شمول معافیت قرار ندارند .
 • برادر حین خدمت
  • هر دو برادر فاقد غیبت باشند.

مدارک مورد نیاز برای انواع معافیت کفالت

مدارک مورد نیاز برای انواع معافیت کفالت

مدارک مورد نیاز برای انواع معافیت کفالت

 • تکمیل برگ وضعیت مشمولین (برگه شماره ۱ دفترچه راهنما)
 • برگه معاینه اولیه مشمولین(برگه شماره ۲ دفترچه راهنما)
 • اصل و تصویر کارت ملی یا کارت موقت ملی
 • اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه عکس دار مشمول(۲ نسخه)
 • یک قطعه عکس رنگی۴*۳تمام رخ زمینه سفید مشمول(علاوه بر عکس های الصاقی به برگه ها)
 • اصل و تصیر گواهی آخرین مدرک تحصیلی که توسط مرجع صادرکننده یا دفتر ثبت اسناد برابر با اصل شده باشد.
 • گواهی اشتغال به خدمت از یگان خدمتی برای مشمولینی که حین خدمت اقدام می نمایند.
 • تصویر تمام صفحات شناسنامه پدر،مادر،خواهران و برادران
 • تصویر کارت ملی پدر و مادر.
 • تکمیل برگ مشخصات بستگان مشمول که توسط شخص متقاضی معافیت کفالت(برگه شماره ۳ به استثناء متقاضیان قانون حمایت از حقوق معلولان)
 • برگه تکمیل شده وضعیت مشمول(برگه شماره ۴)
متقاضیان معافیت قانون جامع حمایت از حقوق معلولان(ماده۶)می بایست علاوه برمدارک فوق ۲مورد ذیل را ارسال نمایند
 • فرم سه برگی تعیین وضعیت معلولیت از سازمان بهزیستی
 • برگ رضایتنامه والدین

 

روند رسیدگی به معافیت کفالت

– دریافت دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی(پلیس+۱۰) بمنظور تنظیم و تکمیل مدارک مورد نیاز

– مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی(پلیس+۱۰) به همراه کلیه مدارک مورد نیاز باستثناء نامه استعلام از ثبت احوال

– ثبت درخواست درسامانه توسط وظیفه عمومی

– بررسی اطلاعات توسط وظیفه عمومی

– استعلام از اداره ثبت احوال محل تولد پدر ومادر مشمول به صورت متمرکز از سوی وظیفه عمومی (ویژه تهران بزرگ(

– مراجعه مشمول به وظیفه عمومی رسیدگی کننده جهت دریافت نامه استعلام از ثبت احوال محل تولد پدر ومادر مشمول ۵ روز پس از ثبت اولیه درخواست دردفاتر پلیس۱۰+

– ارسال دعوتنامه برای مشمول جهت حضور درهیئت رسیدگی درصورت احراز شرایط معافیت

– برگزاری جلسه هیئت رسیدگی بدوی درصورتی که شخص دربررسی های اولیه حائز شرایط معافیت تشخیص داده شود.

– درصورتی که شخص معاف دائم شناخته شود از کارت معافیت برخوردارشده و درصورتی که سرباز شناخته شود برگ آماده بخدمت برای وی صادر و ارسال می گردد.

انواع بیماریهای معافیت پزشکی

ماده بیماری عنوان بیماری ماده بیماری عنوان بیماری
بخش اول بیماریهای عمومی بخش دهم خون وانکولوژی(بدخیمی ها)
بخش دوم بیماریهای غدد مترشحه و داخلی بخش یازدهم دستگاه ادراری و تناسلی
بخش سوم پوست و بافتهای زیر پوست بخش دوازدهم فک ودهان ودندان
بخش چهارم داخلی مغز و اعصاب(نورولوژی) بخش سیزدهم چشم وعوارض بینایی
بخش پنجم اعصاب و روان بخش چهاردهم گوش و حلق وبینی
بخش ششم جراحی مغز و اعصاب بخش پانزدهم قلب وعروق
بخش هفتم ریه و قفسه صدری بخش شانزدهم روماتولوژی وبافت همبند
بخش هشتم بیماریهای استخوان(اسکلت) بخش هفدهم عفونی
بخش نهم شکم و دستگاه گوارش و جراحی عمومی
برای مشاهده لیست کامل بیماری ها اینجا را کلیک کنید

شرایط احراز انواع بیماریهای معافیت پزشکی

مرحله اول: تایید بیماری توسط پزشک اولیه

مرحله دوم: تایید بیماری توسط شورای پزشکی بیمارستان

مرحله سوم: تایید بیماری توسط شورای پزشکی وظیفه عمومی

مدارک مورد نیاز برای انواع معافیت پزشکی

مدارک مورد نیازمعافیت پزشکی :
 • تکمیل برگ وضعیت مشمولان(برگه شماره۱ ).
 • تکمیل برگ معاینه اولیه مشمولان توسط پزشک معاین اولیه (برگه شماره۲).
 • تکمیل برگ واکسیناسیون( برگه شماره ۵).
 • اصل وتصویرکارت ملی مشمول.
 • اصل وتصویرکلیه صفحات شناسنامه عکسدارمشمول.
 • اصل وتصویرآخرین مدرک تحصیلی یاگواهی فراغت از تحصیل.
 • افتتاح حساب عابربانک سپه ودرج شماره حساب دربرگ شماره یک(ویژه متقاضیان اعزام،معافیت پزشکی وکفالت).
 • یک قطعه عکس رنگی ۴×۳ تمام رخ زمینه سفید مشمول (علاوه بر عکس های الصاقی به برگه ها).
برگ تکمیل شده وضعیت مشمولان (برگه شماره ۱ دفترچه راهنما)
نحوه تکمیل فرم وضعیت مشمول

۱-در این بند باید مشخصات کامل فردی خود را وارد کنید. از حذف صفرهای کدملی خودداری نمایید،شماره شناسنامه بدون خط تیره وارد شود. (عکسی که در محل مورد نظر می چسبانید باید دارای شئونات اسلامی باشد)

۲-دین خود رابا علامت گذاری یکی از خانه‌ها مشخص نمایید.

۳-وضعیت تحصیلی و آخرین تاریخ وضعیت تحصیلی را مشخص نمایید.

۴-در صورت داشتن مدرکی از هر مهارت و تخصصی که دارید میتوانید این بند را تکمیل نمایید.

۵-مشمولینی که قبلا به علت قبولی در دانشگاه از خدمت ترخیص شده اند واقدام به درخواست معافیت پزشکی نموده اند ، توسط برگ ترخیصی که از یگان خدمتی خود دریافت نموده اند این قسمت را تکمیل نمایند.

۶-نوع درخواست معافیت را در اینجا قید نمایید
-در صورتی که دوره آموزش تکمیلی را گذرانده اید ضمن علامت گذاری محل مشخص شده ،مدرک مبنی بر این دوره آموزشی را باید در حین خدمت به مرکز آموزش ارایه دهید.
-در صورتی که درخواست شما معافیت میباشد یکی از آنها را علامت گذاری نمایید.

۷- آدرس محل سکونت را به طورکامل قید نمایید.کد پستی را بدون درج خط تیره در محل مشخص درج نمایید.

 

برگ شماره ۲-معاینه اولیه (نظریه پزشک) و واکسیناسیون
راهنمای تکمیل فرم درخواست:

در کادر اول مشخصات فردی خود را به طور کامل درج نمایید.

الف- این قسمت توسط مراکز واکسیناسیون تکمیل می‌شود.

قسمت علامت دار با دایره قرمز باید توسط مشمول به وسیله امضاء و اثر انگشت تکمیل شود.

ب – معاینه اولیه پزشک

این قسمت توسط پزشک معالج تکمیل می‌شود.

در انتهای برگه که با علامت دایره قرمز مشخص شده است باید توسط مشمول امضاء شود.

در پشت برگه معاینه اولیه، فرم خود اظهاری در خصوص سوابق بیماری مشمول می باشد که باید توسط مشمول تکمیل و امضاء و اثر انگشت درج شود .

تذکر: برگ فاقد امضاء و مهر پزشک فاقد اعتبار است.

روند رسیدگی به معافیت پزشکی

 • ۱٫ دریافت دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)بمنظور تنظیم و تکمیل مدارک مورد نیاز .
 • ۲٫ مراجعه به یکی از پزشکان معاین اولیه و تکمیل برگه معاینه اولیه توسط پزشک.
 • ۳٫ قبل از مراجعه به نزد پزشک معاین اولیه می بایست ابتدا برگه خود اظهاری سوابق بیماری مشمول که در پشت برگ معاینه اولیه قرار دارد را به دقت تکمیل و آن را به پزشک ارایه نمایند.
 • ۴٫ ثبت درخواست در سیستم توسط کاربر پلیس +‌۱۰و عودت کلیه مدارک به مشمول جهت نگهداری و ارایه به شورای پزشکی .
 • ۵٫ ارسال برگ معرفی به بیمارستان از طریق پست به آدرس مشمول.
 • ۶٫ مراجعه فرد به بیمارستان جهت انجام معاینات تخصصی.
 • ۷٫ ارسال جوابیه بیمارستان (‌نظریه تخصصی ) به حوزه رسیدگی کننده.
 • ۸٫ ارسال دعوتنامه به آدرس مشمول جهت حضور در شورای پزشکی.
 • ۹٫ برگزاری جلسه شورای پزشکی .
 • ۱۰٫در صورتی که شخص معاف دائم شناخته شود از کارت معافیت برخوردار شده و در صورتی که سرباز یا معاف از رزم شناخته شود برگ آماده بخدمت برای وی صادر و ارسال میگردد .

تبصره: مشمولانی که دارای نقص عضو یا بیماریهای قابل مشاهده می باشند نیازی به مراجعه به بیمارستان نخواهند داشت.

در پایان تیتربرتر امیدوار است که همه از نعمت سلامتی برخودار باشند و بتوانند دوران مقدس سربازی را تجربه کنند اما در غیر اینصورت این اطلاعات و این مقاله راهنمای خوبی برای شما باشد که بتوانید به هدف خود برسید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۰ میانگین: ۰]
 • نویسنده : مریم بالوی فیلی